Regulamin korzystania ze sklepu internetowego TU SIĘ CZYTA

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady składania przez Klientów sklepu internetowego TU SIĘ CZYTA Sp. z o.o. (zwanego dalej „Sklepem”) zamówień oraz zakupu towarów oferowanych przez Sklep drogą elektroniczną.
 2. Sklep działa pod adresem www.tusieczyta.pl
 3. Właścicielem Sklepu jest TU SIĘ CZYTA Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Słowackiego 71/2, NIP 956-232-55-80, REGON 367573013, KRS 0000683275
 4. Do sprzedaży prowadzonej przez Sklep zastosowanie mają w szczególności przepisy: Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 5. Klient dokonując czynności określonych w Regulaminie zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Zwrot towaru następuje na adres ul Słowackiego 71/2, 87-100 Toruń
 7. Nazwy producentów, ich loga oraz marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych z zastrzeżeniem braku zgody na ich wykorzystywanie.

 

 

§ 2 Rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług

 1. Przeglądanie oferty Sklepu nie wymaga od Klienta założenia konta, które jest obligatoryjne jedynie dla złożenia zamówienia oraz realizacji zakupu towarów.
 2. Zakładając konto Klient zobowiązany jest podać swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia i wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w celu wykonania umowy.
 3. Sklep zastrzega, że dane osobowe, o których mowa w ust. 2, przetwarzane w celu wykonania umowy, są warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia przez Sklep, zaś po stronie Klienta spoczywa odpowiedzialność za ich prawdziwe i rzetelne udostępnienie.
 4. Zakładając konto Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celu marketingowym, przy czym udzielenie przedmiotowej zgody nie jest konieczne dla wykonania umowy.
 5. Zamówienia od Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową Sklepu.
 6. Ceny ofertowanych towarów są podawane w walucie polskiej i zawierają podatek VAT.
 7. Cena podana przy każdym produkcie wiąże Sklep w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 9. Do sprzedaży promocyjnej Sklep może przeznaczyć ograniczoną liczbę produktów lub zastrzec, że realizacja zamówień promocyjnych będzie kontynuowana do wyczerpania się zapasów magazynowych objętych tą formą sprzedaży.
 10. W przypadku sprzedaży towarów w sposób, o którym mowa w ust. 9, Sklep wyraźnie określi warunki tej sprzedaży.
 11. Prezentowana w ofercie cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy, które są zależne od wybranego sposobu dostawy i cennika operatora pocztowego.
 12. Aktualny cennik dostawy jest dostępny na stronie internetowej Sklepu lub podawany przed realizacją zamówienia przy wyborze odpowiedniej opcji dostawy.
 13. Umowa sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep zawierana jest między Klientem a Sklepem, zaś utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi specyfikacji zamówienia wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą.

 

§ 3 Realizacja zamówienia oraz warunki dostawy

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się automatycznie po złożeniu zamówienia w ramach konta Klienta poprzez wysłanie na adres email Klienta linku zawierającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep.
 2. Dostawa zamówionego towaru może nastąpić na zasadach:
  1) przedpłaty po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu podawanym w elektronicznym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia,
  2) wysyłki za pobraniem,
  3) uzgodnionych indywidualnie z Klientem.
 1. Dostawa zamówionego towaru następuje w przypadku przedpłaty lub bezpośrednio po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta w przypadku płatności gotówką przy odbiorze.
 2. Zamówiony towar jest dostarczany we wskazanym w ofercie terminie, na który składa się:
  1) czas realizacji zamówienia wynoszący do 5 dni roboczych liczony dnia zaksięgowania płatności lub potwierdzeniu zamówienia płatnego przy odbiorze.
  2) czas realizacji przesyłki przez kuriera lub Pocztę Polską wynoszący zgodnie z regulaminem usług Poczty Polskiej:
  a) 1 dzień od daty wysłania towaru przed godziną 15 przy przesyłce priorytetowej lub
  b) 1 dzień od daty nadania przesyłki z towarem do godziny 14 przy przesyłce kurierskiej
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w jego dostawie powstałe w wyniku podania przez Klienta niepełnego lub błędnego adresu dostawy, jak również za nieterminową realizację przez firmy kurierskie lub operatora pocztowego.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane, o ile prezentowany towar jest dostępny w Sklepie, o czym Klient jest informowany poprzez status towaru określony w ofercie jako „dostępny”.
 3. W przypadku braku dostępności części zamówionego towaru Sklep poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta, który podejmie decyzję o sposobie dalszej realizacji zamówienia, przy czym Klient jest uprawniony – wedle swego wyboru – do częściowej realizacji zamówienia lub anulowania go w całości.
 4. Do każdego wysyłanego zamówienia Sklep dołącza paragon fiskalny lub fakturę VAT, które stanowią dowód sprzedaży oraz są niezbędne przy składaniu reklamacji lub wykonywaniu prawa odstąpienia.
 5. Dokonując zakupu w Sklepie Klient zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.
 6. Zmiany w złożonym zamówieniu lub jego anulowania Klient może dokonać jedynie po uprzednim uzgodnieniu modyfikacji lub anulacji zamówienia ze Sklepem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon lub e-mail), aż do momentu wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury.
 7. Sklep zastrzega sobie uprawnienie do odmowy realizacji zamówienia, gdy zostanie ono złożone niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych – w tym w szczególności informacji lub danych umożliwiających realizację zamówienia – lub podane dane będą błędne.

 

§ 4 Warunki odstąpienia od umowy, zwrot towaru

 1. Klient może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailowo (zamowienia@tusieczyta.pl) w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient dostarcza do Sklepu towar na własny koszt. Klientowi zostaje  następnie zwrócona płatności za towar stanowiący przedmiot umowy, wobec której Klient skutecznie wykonał prawo odstąpienia.
 3. Zwracany towar musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania a jeśli posiadał oryginalne opakowanie Klient zobowiązany jest zwrócić towar wraz z nim. Ponadto Klient zobowiązany jest doręczyć wraz z przesyłką oświadczenie, o którym mowa powyżej, oraz paragon lub fakturę.
 4. Produkt zabezpieczony fabrycznie przed otwarciem nie może być zwrócony po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, chyba że Klient reklamuje towar w trybie, o którym mowa w § 5 Regulaminu.

 

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację (pisemnie na adres Sklepu, lub mailem zamowieni@tusieczyta.pl) w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu lub niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
 2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym artykułem, pismem reklamacyjnym oraz paragonem fiskalnym lub fakturą.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient jest informowany:
  1) w formie pisemnej poprzez przesłanie odpowiedzi na wskazany adres,
  2) w innej formie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 1. W przypadku gdy złożona przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, uszkodzony artykuł zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, przy czym jeśli nie będzie to możliwe Sklep – w zależności od ustaleń z Klientem – zwróci równowartość ceny zakupionego artykułu i poniesionych przez niego kosztów wysyłki lub przedstawi alternatywną ofertę.
 2. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie zamówionych artykułów w stosunku do oferowanych w na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z odmiennych ustawień parametrów monitora Klienta.
 3. Wszelkie zarysowania, odbarwienia i tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe obchodzenie się z dostarczonym towarem skutkować mogą odmownym załatwieniem reklamacji.

 

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane:
  1) złożeniem zamówienia przez osobę inną niż Klient, z wykorzystaniem konta Klienta, jeżeli zamówienie zostało złożone w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu,
  2) niewykonaniem, niewykonaniem w terminie lub nienależytym wykonaniem umowy, jeżeli spowodowane to zostało podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych,
  3) działaniem siły wyższej,
  4) przyczynami leżącymi wyłącznie po stronie Klienta.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zablokowania Klientowi konta, w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje dotyczące Sklepu oraz aktualna treść Regulaminu dostępne są na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep ma prawo w każdym czasie zmienić postanowienia Regulaminu w każdym czasie, przy czym o fakcie dokonania zmian w Regulaminie i terminie ich wejścia w życie Sklep informuje Klientów poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Językiem stosowanym w celu realizacji postanowień Regulaminu jest język polski.
 4. Podstawę prawną nawiązania przez Sklep i Klienta stosunku prawnego stanowią przepisy prawa polskiego, zaś prawem właściwym dla zawarcia i wykonania umowy jest prawo polskie.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01-07-2017

Ponadto informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tu się czyta Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Słowackiego 71/2, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, pod nr KRS 0000683275, NIP: 9562325580, REGON: 367573013. Kontakt do Administratora to: tusieczyta@tusieczyta.pl, bądź pisemnie na adres siedziby.

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wtedy, gdy to przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (świadczenie usług dostępnych na naszych stronach: tusieczyta.pl, sklep.tako.biz.pl, zwanych dalej stronami Administratora, w szczególności umowy na zakup książek i warsztatów) oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych, tj. w szczególności dla rozpatrzenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń.
 2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług dostępnych na stronach Administratora
 3. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres dokonywania czynności przed zawarciem umowy, przez okres obowiązywania umowy o świadczenie danej usługi i okres przetwarzania danych w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych (np. przez okres na rozpatrywanie reklamacji lub dochodzenia roszczeń).
 4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług dostępnych na stronach Administratora (tj. niezbędne do zawarcia i wykonania umów o świadczenie tych usług).
 5. W związku ze specyfiką naszych usług, możemy korzystać ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w przedmiocie zawarcia umowy na stronach Administratora). Na podstawie dostarczonych przez Ciebie informacji nasz system ocenia, czy możemy zawrzeć z Tobą umowę o świadczenie usługi. Automatycznie analizujemy dostarczone przez Ciebie informacje w zakresie: prawidłowego wypełnienia przez Ciebie wszystkich pól koniecznych do zawarcia i wykonania umowy.
 6. Twoje dane osobowe w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o daną usługę nie będą profilowane.
 7. Przysługują Ci następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  2. prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  3. prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) GIODO.

Dobre książki się przyjaźnią!

BUKA - FORMAT - TAKO - ALBUS - DRUGANOGA. Pięć wydawnictw i jedna pasja: książka. W naszym bogatym katalogu znajdziecie tytuły zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, a także książki uniwersalne, przeznaczone dla odbiorcy w każdym wieku. Mają one szczególną moc: łączą, scalają, zbliżają pokolenia i dlatego zajmują w naszych sercach ważne miejsce.

Książka ma dla nas trzy wymiary: słowo, obraz i dźwięk.

czytaj więcej

Drodzy Księgarze, Bibliotekarze i Nauczyciele,

Wasze zawody należą do tych, które szanujemy najbardziej. To dzięki Waszej pasji do książek nasze tytuły trafiają w ręce Czytelników. Szczególnie doceniamy Wasz wysiłek i zaangażowanie, dlatego zapraszamy zarówno do współpracy handlowej, jak i na rzecz promocji czytelnictwa.

Po zalogowaniu uzyskacie Państwo dostęp do dedykowanej oferty cenowej.

czytaj więcej

Jesteś księgarzem?

Jesteś bibliotekarzem?

Jesteś nauczycielem?