Tako

Sztuka Europy Wschodniej, tom VIII (e-book)

Jerzy Malinowski, Irina Gavrash, Katarzyna Kulpińska (red.)

44,25 zł

-25%

59,00 zł

Więcej szczegółów

Seria Sztuka Europy Wschodniej
Liczba stron 324
Format 20 x 29
Wydawca Tako
ISBN 978-83-66758-05-6
EBOOK 1

e-book (PDF do pobrania)

Rocznik Sztuka Europy Wschodniej, założony w 2013 roku przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, jest międzynarodowym pismem naukowym, poświęconym sztuce i kulturze artystycznej Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, zwłaszcza od XVIII wieku do współczesności. Publikowane są w nim materiały z konferencji i studia problemowe, dotyczące kluczowych zagadnień sztuki regionu i jego związków z innymi kręgami kulturowymi.


Tom VIII rocznika Sztuka Europy Wschodniej po raz pierwszy podejmuje problematykę jednej epoki -  Romantyzmu, włączając do zakresu merytorycznego tomu także oddziaływanie charakterystycznych dla niego idei i tendencji artystycznych na sztukę od 2 połowy XIX wieku do współczesności.


Ежегодник  Искусство Восточной Европы, основанный Польским институтом исследований мирового искусства в Варшаве в 2013 году, является международным журналом, посвященным искусству и художественной культуре Центрально-Восточной и Восточной Европы, в основном с XVIII века до современности. В нем публикуются материалы конференций, а также результаты научных исследований, касающихся проблем искусства региона и его связей с другими культурными кругами.


Том VIII ежегодника «Искусство Восточной Европы» впервые затрагивает проблематику одной отдельной эпохи – Романтизма. Тематические рамки тома включают также вопросы воздействия характерных для него идей и художественных тенденций на искусство более поздних периодов, начиная со второй половины XIX века и вплоть до современности.


The yearbook The Art of Eastern Europe, established in 2013 by the Polish Institute of World Art Studies in Warsaw, is an international scientific journal dedicated to the art and artistic culture of Central-Eastern and Eastern Europe, primarily from the XVIII century to the present. It publishes materials from conferences as well as topical studies dedicated to important issues of art of the region and its relationships with other cultural circles.

The 8th volume of the annual “The Art of Eastern Europe” for the first time is devoted to one particular era – the Romanticism. The substantive scope of the volume also includes the influence of its characteristic ideas and artistic tendencies on art from the 2nd half of the 19th century to the present times.

Spis treści:

Od redakcji / От редакции / From the editor

Romantyzm

Светлана В. Усачева
Романтический классицизм. Итальянские виды в творчестве Федора Матвеева и Сильвестра Щедрина

Екатерина М. Коляда
Формирование романтических пейзажей в русской усадебной архитектуре: между Россией и Польшей

Светлана С. Степанова
О «романтическом» в творчестве русских классицистов

Людмила А. Маркина
Саксонские и российские романтики: параллельные жизни художников

Людмила Соколюк
Харьковский Университет и его роль в распространении художественных знаний в Украине первой половины ХIХ века

Agnieszka Pospiszil
Jakow de Balmain i jego romantyczne Scènes de Pologne

Татьяна Кара-Васильева
Вышивка бисером – составляющая дворянской усадебной культуры ХIХ века

Лейла С. Хасьянова
Путешествие из Петербурга в Европу Оноре де Бальзака и пенсионеров Императорской Академии художеств Н.А. Рамазанова и К.М. Климченко

Елена В. Нестерова
Китайские миражи Антона Легашова

Vaida Ragėnaitė
„Cichy” romantyzm Kanutego Rusieckiego

Agnieszka Świętosławska
Pomiędzy romantyzmem a biedermeierem. Lwowskie malarstwo 1. połowy XIX wieku

Jurij Biriulow
Epoka marzeń: wątki romantyzmu w architekturze i rzeźbie Lwowa

Iwona Dorota
Wieczne Miasto w przestrzeni epistolarnej Zygmunta Krasińskiego

Agnieszka Bender
Portrety i autoportrety księżnej Zofii z Branickich Odescalchi


Tradycje romantyzmu

Jerzy Uścinowicz
Neogotyckie wcielenie romantyzmu w architekturze sakralnej wschodniej ortodoksji

Илья Печёнкин
Окно из Европы: «русский стиль» в архитектуре и ориентализация образа Российской империи

Александр В. Берташ, протоиерей
А.И. Резанов – архитектор позднего романтизма и его церковное творчество

Елизавета Р. Чуприкова-Крынская
Первый среднеазиатский цикл в графике Н.Н. Каразина (1872): волна романтизма на заре модерна

Галина Л. Васильева-Шляпина
Первое зарубежное путешествие русского живописца Василия Сурикова

Eliza Ptaszyńska
Monachium polskich malarzy i poszukiwania nowej duchowości – zarys zjawiska

Николай А. Хренов
Романтизм как альтернатива модерну. Эпоха «оттепели» в России середины ХХ века как возрождение романтической парадигмы

Светлана М. Грачева
Традиции романтизма в пейзажах петербургских академических художников начала XXI века

Yuriy Kryvoruchko
Romanticism in the religious architecture of the 20th and 21st century

Produkty powiązane

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Dobre książki się przyjaźnią!

BUKA - FORMAT - TAKO - ALBUS - DRUGANOGA. Pięć wydawnictw i jedna pasja: książka. W naszym bogatym katalogu znajdziecie tytuły zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, a także książki uniwersalne, przeznaczone dla odbiorcy w każdym wieku. Mają one szczególną moc: łączą, scalają, zbliżają pokolenia i dlatego zajmują w naszych sercach ważne miejsce.

Książka ma dla nas trzy wymiary: słowo, obraz i dźwięk.

czytaj więcej

Drodzy Księgarze, Bibliotekarze i Nauczyciele,

Wasze zawody należą do tych, które szanujemy najbardziej. To dzięki Waszej pasji do książek nasze tytuły trafiają w ręce Czytelników. Szczególnie doceniamy Wasz wysiłek i zaangażowanie, dlatego zapraszamy zarówno do współpracy handlowej, jak i na rzecz promocji czytelnictwa.

Po zalogowaniu uzyskacie Państwo dostęp do dedykowanej oferty cenowej.

czytaj więcej

Jesteś księgarzem?

Jesteś bibliotekarzem?

Jesteś nauczycielem?