Informacje

Newsletter

Historia sztuki

W naszej bogatej ofercie znajdą państwo między innymi pozycje, których głównym zadaniem jest popularyzacja historii sztuki. Partycypacja w sztuce, zobaczenie dzieł, których nigdy nie będzie mieli okazji, zobaczyć w rzeczywistości, to wszystko zapewniają nasze książki. Historia sztuki wydawać się może zagadnieniem skomplikowanym, a nawet trudnym. Dlatego poznawaj sztukę dzięki książkom, gdzie wszystkie informacje podane są w sposób przystępny oraz logiczny. Książki pozwalają nam nie tylko na zobaczenie zjawisk nam odległych i fizycznie i mentalnie, ale też mogą nas przygotować na samo odczytywanie sztuki. Publikacje te pozwolą nam lepiej zrozumieć intencje twórcy, znaczenie symboliki czy zamysł produktu. Książki o historii sztuki pozwalają nam przygotować siebie na obcowanie ze sztuką. Przeczytanie właściwej pozycji przed udaniem się w podróż, zwiedzanie czy uczestnictwo w przedstawieniu, pozwoli czerpać z naszej aktywności więcej satysfakcji oraz wynieść z niej dużo więcej kapitału kulturowego i wrażeń, niż mogłoby to być naszym udziałem, bez właściwego przygotowania.

W naszej ofercie znajdą państwo rozmaite pozycje książkowe z zakresu historii sztuki. Staramy się wybierać dla państwa najciekawsze publikacje.

1
2
3
4
5
6
0
Sztuka Europy Wschodniej, tom VII
1
Sztuka Europy Wschodniej, tom VII
2
Sztuka Europy Wschodniej, tom VII
3
Sztuka Europy Wschodniej, tom VII
4
Sztuka Europy Wschodniej, tom VII
5
Sztuka Europy Wschodniej, tom VII
6
Sztuka Europy Wschodniej, tom VII
Tako

Sztuka Europy Wschodniej, tom VII

Jerzy Malinowski, Agnieszka Pospiszil & Ewa Sułek (red.)

59,25 zł

-25%

79,00 zł

Darmowa dostawa od 170 zł

Więcej szczegółów

SeriaSztuka Europy Wschodniej, tom VII
OprawaTwarda
Format20 x 29
WydawcaTako
ISBN978-83-956228-7-8

Premiera 3 marca 2020 r.

Rocznik Sztuka Europy Wschodniej, założony w 2013 roku przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, jest międzynarodowym pismem naukowym, poświęconym sztuce i kulturze artystycznej Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, zwłaszcza od XVIII wieku do współczesności. Publikowane są w nim materiały z konferencji i studia problemowe, dotyczące kluczowych zagadnień sztuki regionu i jego związków z innymi kręgami kulturowymi.
Tom VII rocznika nosi tytuł Sztuka ukraińska XX wieku i polsko-ukraińskie związki arystyczne. Zawiera on artykuły obejmujące problematykę całego wieku XX  i materiał z zakresu różnych dziedzin sztuki od impresjonistycznego i symbolistycznego malarstwa, secesyjnej i modernistycznej architektury, tendencji sztuki narodowej i poszukiwań nowego stylu przez awangardową sztukę lat 20. i na emigracji, by poprzez nurty realistyczne czasów socrealizmu dojść do sztuki w lat 60. i 70., w których pojawiły się nowe opozycyjne tendencje, obejmujące artystyczne „podziemie”, rozszerzające zjawiska sztuki o eksperymenty fotograficzne i wykorzystanie nowych mediów.

Ежегодник  Искусство Восточной Европы, основанный Польским институтом исследований мирового искусства в Варшаве в 2013 году, является международным журналом, посвященным искусству и художественной культуре Центрально-Восточной и Восточной Европы, в основном с XVIII века до современности. В нем публикуются материалы конференций, а также результаты научных исследований, касающихся проблем искусства региона и его связей с другими культурными кругами.
VII том ежегодника озаглавлен Украинское искусство XX века и польско-украинские художественные связи. В него входят статьи, охватывающие проблематику всего века и материалы из разных областей искусства – начиная с живописи импрессионизма и символизма, архитектуры модерна, направлений национального искусства и поисков нового стиля, через авангардистское искусство 20-х гг. и в эмиграции, чтобы через реалистические направления времен соцреализма дойти до искусства 60-х и 70-х гг., в котором появились новые, оппозиционные тенденции, охватывающие художественное «подполье», расширяющие явления искусства, включая фотографические эксперименты и использование новых средств.

The yearbook The Art of Eastern Europe, established in 2013 by the Polish Institute of World Art Studies in Warsaw, is an international scientific journal dedicated to the art and artistic culture of Central-Eastern and Eastern Europe, primarily from the XVIII century to the present. It publishes materials from conferences as well as topical studies dedicated to important issues of art of the region and its relationships with other cultural circles.
The 7th volume of the annual is titled 20th-century Ukrainian Art and Polish-Ukrainian artistic relations. It contains articles that cover issues spanning the whole century and material from various fields of art: from Impressionist and Symbolist painting, Art Nouveau architecture, national trends in art and a quest for a new style, through avant-garde art of the 20th century and in emigration, through the realistic trends of the Socrealism to reach the art of the 1960s and 1970s, when the new oppositional trends emerged that included the artistic “underground” and expanded the art phenomena with the photographic experiments and use of the new media.

Spis treści

Ołeksandr Fedoruk
Ukraińska Państwowa Akademia Sztuki: podstawy kształtowania (1917–1920)

Вита Сусак
Украинское звено в сети европейских авангардов

Myroslava Mudrak
The Sobering Face of the Ukrainian Avant-Garde in the Late 1920s

Iwanna Pawełczuk
Postimpresjonistyczne poszukiwania w twórczości Aleksandra Muraszki w latach 1911–1918

Людмила Соколюк
Михайло Бойчук и Михайло Жук как выпускники краковской Академии изящных искусств и их вклад в развитие украинской художественной культуры ХХ века

Lubow Żwanko
Artysta Jewgienij Agafonow (1879–1955): wybitny przedstawiciel ukraińskiego malarstwa na emigracji

Татьяна Кара-Васильева
Переписка К. Шимановского и Н. Давыдовой в контексте сотрудничества художников авангарда и народных мастеров украинской вышивки

Olga Lagutenko
The art of Сonstructivism in Ukraine in the 1920–1930s

Наталья Урсу
Подольская Мадонна в живописи Александра Грена

Walentyna Mołyń
Jewhen Sahajdaczny w historii sztuki Huculszczyzny: szkic do portretu

Юрий Бирюлёв
Поиски нового украинского национального стиля в архитектуре Львова начала ХХ века (1900–1914)

Witalij Chanko
Dom Ziemstwa w Połtawie – fundamentalne dzieło ukraińskiej architektury secesyjnej XX wieku

Андрей Пучков
Современность Александра Вербицкого: украинский архитектор в первой трети хх века

Andrii Markovskyi
Historical reminiscences in the oeuvre of Dmitro Dyachenko 1910–1930s

Орест Голубец
Художественная среда Львова второй половины хх века

Olga Denysiuk
Kobieta w twórczości Hryhorija Kruka: wspaniałe w tym, co banalne

Halyna Stelmashchuk
Creative activity of Mariya Harasovska-Dachyshyn: Polish and American periods

Oleksii Rohotchenko
Ukrainian textile art of the 1940s through the 1960s: Genre’s characteristic subject matter of as a proof of triumph of socialist realism

Глеб Вышеславский
География и особенности украинского нонконформизма

Дарина Якимова и Тетьяна Жмурко
Я vs. другой. Феномен поколения «семидесятников» в контексте украинского искусства второй половины ХХ века

Oleksandra Osadcha, Nadiia Kovalchuk
The Strategies of visual representation of “Homo Sovieticus” (on the material of the Kharkiv School of Photography)

Ольга Петрова
Три модели художественного мышления. Творчество Олега Животкова и его сыновей – Сергея и Александра

Оксана Баршинова
Специфика «картинного» мышления художников украинской Новой волны в контексте искусства 1980-х годов

Ewa Sułek
Nacprom. W poszukiwaniu piękna narodowych stereotypów

Zoya A. Chegusova
Imaginative and Plastic Transformations in Professional Decorative Art of Ukraine in the Age of Globalization

Юрий Криворучко
Сакральная архитектура Украины конца ХХ века

Kateryna Iakovlenko
Why There Are Great Women Artists in Ukrainian Art?

Галина Глеба
Тело Времени Харьковская фотографическая группа Время (1971–1980-е)

Tetiana Zhmurko and Tatiana Kochubinska
Through the Roar of Space Cataclysms On Fedir Tetianych’s Artistic Practice

Kateryna Iakovlenko
The Establishment and Development of the Paris Commune Squat in Kyiv

Tetiana Zhmurko
A Few Words About Painting

Produkty powiązane

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Dobre książki się przyjaźnią!

BUKA - FORMAT - TAKO - ALBUS - DRUGANOGA. Pięć wydawnictw i jedna pasja: książka. W naszym bogatym katalogu znajdziecie tytuły zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, a także książki uniwersalne, przeznaczone dla odbiorcy w każdym wieku. Mają one szczególną moc: łączą, scalają, zbliżają pokolenia i dlatego zajmują w naszych sercach ważne miejsce.

Książka ma dla nas trzy wymiary: słowo, obraz i dźwięk.

czytaj więcej

Drodzy Księgarze, Bibliotekarze i Nauczyciele,

Wasze zawody należą do tych, które szanujemy najbardziej. To dzięki Waszej pasji do książek nasze tytuły trafiają w ręce Czytelników. Szczególnie doceniamy Wasz wysiłek i zaangażowanie, dlatego zapraszamy zarówno do współpracy handlowej, jak i na rzecz promocji czytelnictwa.

Po zalogowaniu uzyskacie Państwo dostęp do dedykowanej oferty cenowej.

czytaj więcej

Jesteś księgarzem?

Jesteś bibliotekarzem?

Jesteś nauczycielem?